Press "Enter" to skip to content

Ermeni Soykırımı

Türkiye devleti zaten ermeni vatandaşlarını 24 NİSAN 1915 tarihi itibariyle Osmanlı Devleti’nin tehcir ettiğini kabul etmekle, siyasal yükümlülüğünü kabul ettiği Osmanlı Devleti’nin soykırım suçunu işlediğini de “sözde” kabul etmiştir.

Ermenilerin sevkinde yapılan katliamlar Osmanlı Devletinin teşkilatı mahsusa vasıtası ile yerelde çetelere yaptırılmıştır. deyri-zor bölgesinde bizzat Osmanlı Jandarmaları katliamlara dahil olmuştur.

Kürdistan bölgesindeki Teşkilatı Mahsusa’nın kontrolünde olan eski Hamidiye Alayları mensubu ve bir kısım Kürd aşiret reisleri de bu katliamlarda yer almışlardır.

Osmanlı devletinin kontrolünde veya yağmacı olarak Ermeni jenosidine katılmakla ve onların mülkü üzerinde yağmacı ve zilyetlik konumları ile bu Kürd kökenliler de birey olarak soykırımcıdır.

Emeni Soykırımı Osmanlı Devletinin siyasi bir kararıdır. Osmanlı Devleti doğrudan hukuken bu jenositten mesuldür.

Ermeni soykırımında yer alan Kürdistan bölgesindeki bazı Kürd reisleri ve çapulcuları bireysel soy kırım suçu işlemiştir. Onların bu soykırıma dahil olan bireysel suç fiilleri de Ermeni Tehcir Mahkemelerinde tespit edilmiş olanları cezalandırılmıştır.

Bireysel suç işleyen bazı kötü ve cani amaçlı bölge vatandaşlarının bireysel suçlarından ötürü genelde Kürd halkı suçlanamaz! Bu yaklaşım suçun hukuki mahiyetine aykırıdır! Ekseri Kürd halkı ve yerel otoriteler Osmanlı Devleti’nin Hıristiyan unsurlarına yapılan tehcire karşı çıkmıştır.

RESMİ RAKAMLARA GÖRE TEHCİRDEN ETKİLENEN ERMENİLER

TEHCİR EDİLEN    -KALAN
Adana
14.000 15                     -16.000
Ankara
21.236                                -733
Aydın
250
Bilecik
1.200
Diyarbakır
20.000
Dörtyol
9.000
Erzurum
5.500
Eskişehir
7.000
Giresun
328
Görele
250
Halep
26.064
Haymana
60
İzmir
256
İzmit
58.000
Kalecik
257
Karahisar-I Şarki
5.769                                 -2222
Kayseri
45.036                             -4.911
Keskin
1.169
Kırşehir
747
Konya
1.900
Kütahya
1.400
Mamuretülaziz
51.000                                -4.000
Maraş
8.845
Nallıhan
479
Ordu
36
Perşembe
390
Sivas
136.084                                -6.055
Sungurlu
576
Sürmene
290
Tirebolu
45
Trabzon
3.400
Ulubey
30
Yozgat
10.916
Tehcir edilen Ermeniler toplamı 422.758
Yerinde Kalan Ermeniler: 32.766
* VERİLER RESMİ RAKAMLARI İÇERİR.

BM SOYKIRIM SUÇU MADDESİ
Birleşmiş milletler 9 aralık 1948’de, “soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi’ni” onayladı. sözleşme “soykırımı sözleşmeye taraf ulusların “önlemeyi ve cezalandırmayı üstüne aldığı” bir uluslararası suç olarak tayin etti. Soykırım sözleşmede aşağıdaki gibi tanımlanır:
Bu sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu, kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur:

(a) gruba mensup olanların öldürülmesi,
(b) grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi,
(c) grubun bütünüyle ya da kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek,
(d) grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak,
(e) gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek,

Bu sözleşmeye göre; Türkiye Devleti “a, b, c ve e” maddelerine uygun düşen soykırım suçu işlemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir