Press "Enter" to skip to content

TÜRKÇE DİLDEKİ ARİYACA SÖZCÜKLER..

Hatırlatmakta fayda var. Türkleri Ön Asya’da ilk asimle eden Kürdlerdir. Orta Asya’dan Ön Asya topraklarına gelen Türklerin Medya yerleşmeleri eski Aryan Kürd topraklarıdır. Bu nedenle Türklerin bugün dillerinde yaşattıkları çoğu Ariya kelimeleri, Farslardan çok, Kürdler den edinme olasılıkları daha fazladır.

Türkün idari, ekonomik, ziraat, sosyal ve dini terimleri Türkçe sözlüklerinde özellikle Farsça kökenli göstermesi ve Kürdlerden edindiklerinden kaçınması “kibirlerinden” ve aşağılık kompleksinden olsa gerek. Gerçi Türklerin bu sözcükleri Fars veya Kürdlerden alması da fark etmez. Zaten Farslar da Kürdler de Ariya soyludur. Yani Türk kabilelerin Ön Asya’da öğrendikleri medeniyet Farslar ve Kürdler ile aynı ariya dil kökenlidir.

Fakat öğrenmekte fayda var. Türklerin Ön Asya denilen Türkmenistan, Horasan ve Azerbaycan vs yerlerdeki komşulukları tarihsel ve coğrafya olarak Kürdler ile önceliklidir.

Ayrıca Kürdlerin Ariya diline kaynak olan Sanskritce ve Avestan dillerin ana taşıyıcısı Kürd Mitanni soylu Mitanniuvalar ve Magi din adamları ve devlet memuru Arizantanlar Med kökenli ariya soylulardı.

Din adamları Magiler ve devlet memur Arizantanlar Herodot’un iddiasına göre Medlerin kurucu altı önemli boylarındandır. Medler Kürd kavminin oluşumunda baskın Aryani/İrani kabiledir. *Bkz. Herodot, s. 59 “History”.

Yani bu durumda; Ateşperesti, Mandeist, Mitracı, Zerdüşti, Manici, Mazdekçi, Yarsani, Ezidi, ve Alevici inanç ve dini kültürün taşıyıcıları Kürd soylu Magi din adamları ve Arizantan devlet memurlarıdır.

Kürdlerde bu kurumsal öncü gelenek İslamiyet döneminde Müslüman olan Kürdlerin özellikle kısmen yer altına veya yüksek dağlara çekilen Magi din adamları ile devam etmiştir. Çünkü dini görevleri onlardan başka kimse yapamazdı. Tabi ki Magiler bu görevlerini yeni Müslüman ve takkiye kimlikleri ile yaparlar. Eski Ateşperesti din unvanı olan Magi adları ile değil. Müslümanlık dini sonrası; “Seyda, Mella/Molla, Şex/Şeyh, Fakî, Bav/Baba, Pir, Mürşit, Dede” vs gibi yeni adlar ile din adamlığına yola devam edilmiştir.

Din adamlığında Magilerdeki babadan-oğla mesleği taşıma temsili Hindui gelenek de Müslümanlık döneminde sürdürülmüştür.

Müslümanlık öncesi bölgede Magiler ve Arizantanler oldukça güçlü kurumlara sahiptiler. Sassani devletinde en önemli Zerdüşti dini kurumun başındaydılar. Zaten bölgede yerel halkların çoğunun dillerini de onlardan daha iyi bilen yoktu.

Yaşanan dönemlere kadar Ön Asya’da dinleri bölge halklarına daha çok iki etnik halkın din adamları öğretmişti: Kürdler (Ariyaca) ve Asurlar (Aramice). Çünkü her iki halk da her yerde diğer bölge halkları ile iç içe yaşamış ve onların dillerine de hâkim olmuşlardı. Arap soylu Müslümanlar entellektüel olarak bu konumda değillerdi. Hatta MS 640 sonrasında İslam gücü Araplar, Ön Asya’da diğer halklar üzerinde siyasal hâkimiyet kurduklarında dahi henüz güçlü dini kurumları yoktu. Kendilerini tek anlayacak olan da Arapça dilini bilen Magiler (Kürd soylu) ve Arami/Süryani (Asur soylu) din adamlarıydı. Nitekim Müslümanlık da bölgenin bu eski dini kurum yöneticisi din adamlarının Müslümanlaştırılması ile sağlanmıştı. Fakat Müslüman olan Magiler, geçmişte olduğu gibi İslamiyet ile benzeşen dini ritüelleri, tanımları ve sembolleri kendi dillerinde tanımlayarak Ariyaca dile fazlası ile yaslandılar. Hatta Müslümanlığı kendi eski inançlarına revize ettiler.

Nitekim bölgede daha çok Kürd yerleşim yerlerine yerleşmiş Türk soylu kabilelerin dinlerindeki Ateşperesti, Zerdüşti, Manist ve Mazdekçi görünümler bu dönemde gelişmiştir. Hatta bu günkü bölge Türklerinin Türkçelerindeki Ariyaca; Farsi, Kurdi, Soğdi, Taliş, Leki vs köklü kelimeler de bu dönemden kalmadır. – Bu konuda Hasan Hayati Gül‘ün “Kelimelerin Kimliği”, Ar yayınları etimolojik sözlük kitabı incelebilir.

Bu nedenle dini terimlerin etimolojik sorgulanmasında özellikle Kürd Magi dini kültürünün temsildeki Kürdçe dilin bu gücü dikkat ile takip edilmelidir.

GÜNCELLEME: 19. 02. 2019

BAHOZ ŞAVATA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir